Medusa Auctioneers

Kopersvoorwaarden

Definities

Het Veilinghuis: hiermee is bedoeld Veilinghuis Medusa
De Veilingmeester: hiermee is bedoeld de medewerker van het veilinghuis die de Veiling leidt en kavels al of niet toewijst. 
Het Kavel: Een object of samenstel van objecten dat in één koop wordt aangeboden. 
Schriftelijk bod: Een geheim bindend maximum bod afgegeven via internet of biedformulier dat voorafgaande aan de veiling door Aspirant Koper bekend wordt gemaakt aan het veilinghuis zodat deze in naam van Aspirant Koper kan bieden tot aan zijn of haar maximum.
Aspirant Koper: Een geïnteresseerde in een Kavel. 
Bieder: Een Aspirant Koper die op een Kavel biedt. 
Koper: Hij of Zij die een Kavel van de Veilingmeester toegewezen krijgt. 
Onderbieder: De Aspirant Koper die het op één na hoogste bod geeft. 
Hamerbedrag: Bedrag waarvoor de Veilingmeester een Kavel afslaat.
De Koop: De overeenkomst die ontstaat na de toewijzing van een Kavel aan een Koper. 
Een Conditierapport: Een omschrijving van de fysieke toestand van een Kavel door een veilingmedewerker. 
“AS IS”: De fysieke toestand waarin het Kavel zich bevindt ten tijde van de verkoop inclusief gebreken en tekortkomingen. 
Live Online: De wijze waarop wordt geveild. De reguliere veiling wordt via camera’s live gestreamd. Aspirant Kopers kunnen dus behalve in de zaal ook via het internet bieden. 

Toepasselijkheid

1.1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen van Medusa Auctioneers. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1.2

Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

1.3

De toepasselijkheid van de veilingvoorwaarden wordt kenbaar gemaakt via onze website, maar liggen ook ter inzage op onze kantoren. De voorwaarden voor inzending zijn aangehecht aan ons inname formulier een kopie hiervan blijft bij inzender achter. Bij registratie voor deelneming aan een veiling dient u de algemene voorwaarden voor koop te accepteren. 

1.4 

De toepasselijkheid van deze voorwaarden vallen uitsluitend onder Nederlands Recht. 

Onderzoeks-, en informatieplicht

2.1

Een kavel wordt verkocht “as is”. Dit wil zoveel zeggen dat een Kavel wordt verkocht in de toestand waarin het zich op de veiling dag ten tijde van de Veiling verkeert. De omschrijvingen in de veilingcatalogus worden naar beste weten en kunnen en naar de huidige stand der wetenschap opgemaakt. Foto’s kunnen onderdeel van de omschrijving uitmaken. Aan foto’s en of omschrijvingen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

2.2

De Koper wordt vóór de veiling in de gelegenheid gesteld het Kavel nauwkeurig en uitgebreid te (laten) inspecteren om zich aldus een eigen oordeel te vormen omtrent de eigenschappen van het Kavel. Vermeldingen in de catalogus over de conditie van het kavel kunnen niet uitputtend zijn. Terwijl aan het ontbreken van een beschrijving van de conditie in de catalogus geen rechten kunnen worden ontleend. De Aspirant Koper heeft de mogelijkheid een zgn. Conditierapport of extra foto’s aan te vragen. Op het Veilinghuis rust niet de verplichting deze te verstrekken omdat dit bijvoorbeeld soms vanwege het ontbreken van specifieke kennis of tijd niet mogelijk is. De weging en beoordeling van de door het Veilinghuis verstrekte informatie over de conditie ligt uiteindelijk bij de Koper. 

2.3

Disclaimer: In een Conditierapport geeft het Veilinghuis haar mening over de conditie van een kavel. Conditierapporten worden opgemaakt naar beste weten en kunnen van het veilinghuis. De medewerkers van het veilinghuis zijn geen professionele restauratoren, maar geven slechts verslag van hun waarnemingen. Een Conditierapport kan niet in de plaats treden van de eigen onderzoek plicht van de koper. Aan een Conditierapport kunnen derhalve geen rechten worden. Het veilinghuis is niet verplicht een conditierapport te verstrekken. De extra foto’s worden op aanvraag gemaakt en digitaal toegezonden. Ook aan deze foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. Zij ontslaan de aspirant koper niet van zijn onderzoeksplicht. 

Het bieden

3.1

Het bieden geschiet in euro’s. 

3.2

De Aspirant Koper kan in persoon bieden. Dit kan hij doen in de veilingzaal, maar ook Live Online door een account aan te maken op ons platform, of via externe platformen die het veilinghuis faciliteert. 

3.3

De Aspirant Koper kan ook een schriftelijk bod achterlaten. Dit kan hij doen via een zgn. online biedformulier voorafgaande aan de veiling. De Veilingmeester zal het bod meenemen in de veiling en bieden ten behoeve van de bieder. Dit schriftelijk bod is geheim en niet openbaar voor derden. 

3.4

Een schriftelijk bod dient vier uur voor de veiling te zijn ingediend. Latere biedingen kunnen niet worden meegenomen in de veiling. 

3.5

Bij een gelijk schriftelijk bod overtreft het eerder afgegeven bod het latere bod. De tweede bieder krijgt hiervan automatisch bericht. 

Acceptatie van een bod

4.1

Het bod dient ondubbelzinnig en duidelijk te zijn. Aan een bod kunnen geen voorwaarden worden verbonden. 

4.2

Een bod dat geaccepteerd is door de Veilingmeester leidt tot een onherroepelijke en definitieve koopovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend. Tenzij de Veilingmeester vanwege een technische fout het Kavel moet heropenen of her-veilen. 

4.2

De Veilingmeester kan zonder opgaaf van redenen een bod weigeren, of bij gelijke en gelijktijdige bieding een ander bod voorrang geven.

4.3

De Veilingmeester mag voorafgaande aan de veiling middels vragen de betrouwbaarheid van de Koper of het bod vast stellen. Ook mag hij zekerheden waaronder zgn. “handgeld” vragen. Dit kan oplopen tot 25% van de koopsom. 

4.4

Het veilinghuis zal nalatige kopers als “onbetrouwbaar” aanmerken en weren van de veiling. Daaronder vallen ook toekomstige veilingen. Ook zal zij deze als “onbetrouwbaar” aanmelden bij de internationale platformen die zij faciliteert zodat ook elders kopen op veiling via deze platformen wordt uitgesloten. 

4.5

Het Veilinghuis sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot een niet doorgekomen schriftelijk bod uit. 

De Koop

5.1

Een koop komt tot stand door toewijzing van de Veilingmeester. 

5.2

De Koper wordt geacht voor zichzelf en voor eigen rekening te hebben gekocht. 

5.3

Een koop is (met uitzondering van art. 7) bindend en onherroepelijk. 

Koopsom

6.1

De koopsom is samengesteld uit:

a. Het hamerbedrag. Dit is het bedrag waarvoor de veilingmeester het Kavel afslaat en toewijst.

b. Vermeerderd met het opgeld. Dit is 29,5% van het hamerbedrag. Tot een bedrag van 50.000 euro. daarboven geldt een tarief van 22,5%.

c. Het hamergeld. Dit is een vast bedrag van 1,95 euro per gekocht Kavel. 

6.2

De koopsom dient 7 dagen (5 werkdagen) na het versturen van de factuur te zijn voldaan. 

6.3

Veilinghuis Medusa is een NON-cash veilinghuis. Contante betalingen worden niet aangenomen. 

Ontbinden koop overeenkomst

7.1

Een Koop op veiling is uitdrukkelijk géén koop op afstand. Ontbinden op basis van herroepingsrecht is dan ook niet mogelijk. 

7.2 

Een koop kan ontbonden worden indien een Koper kan aantonen dat een object een falsificatie blijkt, dat het Veilinghuis heeft verzuimd in zijn haar onderzoeksplicht, of dat het object zich niet meer bevindt in de toestand zoals omschreven in de catalogus én dit niet mondeling tijdens de veiling of voorafgaande aan de veiling middels een erratum aan de Aspirant kopers is medegedeeld. De koper dient een falsificatie aan te tonen door middel van een gewaarmerkt rapport van een algemeen geaccepteerd expert op het betreffende vakgebied. Rapporten van algemeen taxateurs of collega veilinghouders kunnen niet worden geaccepteerd. 

7.3

Een koop kan ook ontbonden worden indien blijkt dat het object een “oorlogsherkomst” heeft en als roofkunst te boek staat. E.e.a. dient onomstotelijk of naar genoegen van het Veilinghuis te worden bewezen. 

7.4

Een koop kan niet worden ontbonden op basis van een verkeerde omschrijving in de catalogus tenzij die zien op echt/vals, gehalte en gewicht van goud, zilver en/of edelgesteente. Formaten, hout-, en (andere) metaalsoorten, merktekens enz.. zijn dus uitdrukkelijk uitgesloten. 

7.5

Schade aan lijsten of glas (in geval van spiegels, schilderijen, tekeningen, aquarellen, en grafiek) kunnen uitdrukkelijk niet tot ontbinding van de Koop leiden. Wanneer en hoe deze schade ook is ontstaan. 

7.6

Het voornemen tot ontbinding dient binnen 14 dagen na de Veiling aan het veilinghuis kenbaar te zijn gemaakt. 

7.7

Voorwaarde voor terugname van het Kavel is dat het betreffende Kavel zich in dezelfde toestand bevindt als tijdens de Koop zulks tot genoegen van het Veilinghuis.

In-, en export beperkingen

8.1 

Het Veilinghuis verzorgt waar nodig zgn. CITES verklaringen. 

8.2 

Het Veilinghuis is niet verantwoordelijk voor wettelijke in-, of uitvoer beperkingen in specifieke landen De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen. 

8.3

Het Veilinghuis is niet aansprakelijk voor in beslagnames door autoriteiten van objecten die als verboden worden aangemerkt door de autoriteiten. 

Rechten van het Veilinghuis

9.1

Het Veilinghuis is gerechtigd een Kavel al of niet te gunnen, op te houden of zonder opgaaf van reden uit de veiling te nemen.

9.2

Het Veilinghuis mag de volgorde van de Veiling of Kavels wijzigen, samenvoegen of splitsen. 

9.3

Het Veilinghuis mag na verkoop de gehele koopsom inclusief opgelden en kosten bij de Koper vorderen. 

9.4

Het Veilinghuis mag, indien er sprake is van een nalatige koper beslissen de Koop te ontbinden en het Kavel te verkopen aan de onderbieder of onderhands verkopen. Het Veilinghuis mag dan de kosten of gederfde inkomsten verhalen op de Koper. 

Ophalen aankopen

10.1

Het ophalen van aangekochte Kavels dient binnen 14 dagen na de Veiling op afspraak te geschieden. 

10.2

Indien een Koper zijn of haar aankoop niet of niet tijdig ophaalt, mag het Veilinghuis hiervoor opslagkosten in rekening brengen. Indien de Koper volhardt in het niet ophalen van het Kavel is het Veilinghuis gerechtigd het kavel te herveilen om de kosten van de opslag te dekken. De Koper wordt hiervan in kennis gesteld. 

10.3

De opslagkosten bedragen 5 euro per object voor kleine kavels. Voor meubelen en grote kavels is dit 10 euro per week. 

10.4

De aankopen zijn na het vervallen van de ophaaltermijn niet meer verzekerd door Veilinghuis Medusa en Kopers kunnen geen aanspraken meer maken op ontbinding wegens schade of, na de veiling ontstane, gebreken. Ook al omdat de in art 7.4 genoemde termijn is verstreken. 

Aansprakelijkheid Veilinghuis Medusa

11.1

Veilinghuis Medusa is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolgs-, vermogensschade of enige andere schade.

11.2

Betreden van de gebouwen van Veilinghuis Medusa geschied op eigen risico. 

11.3

Veilinghuis Medusa is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan persoon of goed tijdens de kijkdagen, bezoek of afhalen van de aankopen. Tenzij dit te wijten is aan roekeloosheid of ernstig nalaten van Veilinghuis Medusa.

April 2022